Krajina

Následkem rozmachu zemědělského průmyslu vznikaly v minulosti velké polní lány, které se z větší části dodnes obhospodařují. Nejenže taková krajina působí fádně na pohled, ale je ochuzena i z hlediska pestrosti života a vyznačuje se také mnohem nižší stabilitou a vyšší náchylností k vodní i větrné erozi, přemnožování určitých druhů rostlin a živočichů a dramatickému ubývání jiných. V roce 2005 došla naše společnost k tomu, že je zapotřebí krajinu lépe ochraňovat a být s ní ve větší harmonii než doposud. A tak začaly vznikat projekty, které vedly a i nadále vedou k proměně kulturní krajiny, kde Bemagro hospodaří. V roce 2006, kdy firma vstoupila do přechodného období ekologického hospodaření, pak začala být tato potřeba ještě silnější.

krajinaOd roku 2005 se v krajině kolem Malont, kde hospodaříme, mnohé změnilo. Začali jsme vysazovat remízky, biokoridory a aleje podél cest. Tyto krajinné prvky jsou útočištěm mnoha druhů organismů, poskytují stín a působí také jako větrolamy. Ceníme si jich však i pro jejich estetickou roli, protože chceme, aby krajina, ve které žijeme, byla krásná. Vzniklo také několik mezí na svažitých pozemcích, které ochraňují naše pole proti půdní erozi a zároveň zadržují vodu v krajině. Pozornost věnujeme i mokřadům, které částečně kosíme a na některých vhodných místech jsme vybudovali několik tůní, o které také pečujeme, protože nechceme jen přihlížet postupnému vysušování krajiny. S těmito aktivitami nám pomáhají i místní organizace, např. myslivecká sdružení či škola.

Snažíme se prostě krajinu kolem sebe více vnímat a napomoci jí ke větší rozmanitosti a rovnováze, aby v ní bylo dobře všem živým bytostem, ať už v ní žijí, nebo ji jen na chvíli navštíví.

Realizovaná opatření v péči o krajinu od roku 2005

Rok 2005


Rok 2006

Celkem vysázeno 260 stromů a 380 keřů

Rok 2007

Celkem u všech opatření bylo vysázeno 230 stromů a 350 keřů

Rok 2008

Celkem vysázeno 40 stromů a 340 keřů

Rok 2009

Celkem vysázeno 14 500 ks sazenic (buk, jedle, lípa, jeřáb, javor, bříza)

Rok 2010

Celkem vysázeno 200 stromů (jabloně, hrušně, třešně, slívy, ořešáky)

Rok 2011


Rok 2012


Rok 2013


Rok 2014


Rok 2015


Rok 2016


Rok 2018Samozřejmě každoročně pečujeme o místa, kde již výše uvedená opatření v krajině vznikla. Dále v rámci našich možností provádíme kosení a úklid pokosené hmoty na mokřadech a místech se vzácnými druhy rostlin, jako jsou například orchideje, hadí mord apod.

Naše poděkování patří všem, kteří nám v péči o krajinu každoročně pomáhají.