Ocenění pro biodynamický statek

Bartákův hrnec pro nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2015 byl minulou sobotu propůjčen společnosti Bemagro v podhůří Novohradských hor, která provozuje největší biodynamické hospodářství v České republice. Posláním společnosti je s porozuměním a v rovnováze se světem pečovat o nám svěřenou krajinu a živé bytosti v ní a poskytovat potraviny pro nasycení těla i duše, uvedl Miloslav Knížek, předseda představenstva a. s. Bemagro, která se stala jeho 24. držitelem.

Zuzana Fialová


Klíčové informace
  • Bartákův hrnec pro nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2015 byl minulou sobotu propůjčen společnosti Bemagro v podhůří Novohradských hor.
  • Společnost hospodaří téměř na 2000 hektarů zemědělské půdy.
  • Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou a od letošního roku provozuje mlékárnu.


„Musíme si uvědomit, že je to cena pro nás všechny, ne pouze cena pro mě,“ připomněl Knížek. Historie ekologického zemědělství v podniku podle něj začala v době, kdy stavěli první kravín a hledali trochu jiný způsob, jak se starat o dojnice a telata, než se to do té doby praktikovalo. „Pak jsme řekli lidem v rostlince, že to budeme dělat bez chemie a oni na to reagovali tím, že to nejde,“ podotkl. Dnes však Bemagro hospodaří již deset let v ekologickém režimu. Starosta obce Malonty, kde společnost sídlí, Vladimír Malý vyjádřil uspokojení, že tato firma v oblasti funguje a poukázal, že je to největší zaměstnavatel v regionu.

Akciová společnost Bemagro, se sídlem v Malontech vznikla v roce 1994 z bývalých státních statků kuponovou privatizací.

„Hodně zemědělců na tom bylo v 90. letech minulého století špatně, ale tato společnost padala úplně ke dnu. Vykazovala 20 milionů ztráty," podotkl Knížek. V současnosti podnik ekologicky hospodaří na výměře téměř 2000 hektarů zemědělské půdy, z toho 470 hektarů je orné půdy. Způsob hospodaření je určen přírodními podmínkami - nadmořská výška je většinou mezi 600 až 700 metry nad mořem. Ekologické hospodaření zde probíhá podle specifických biodynamických metod, podle certifikátu Demeter.

Společnost provozuje nejen rostlinnou, ale i živočišnou produkci. Věnuje se i pěstování biozeleniny. „Má dvě základní střediska - rostlinku a chov zvířat. K nim se řadí tři menší - malá rostlinka, mlékárna a obchod - a správu podniku, které říkáme zázemí," přiblížil Knížek s tím, že pole, louky a pastviny jsou v okolí deseti katastrů. „Protože jsme v krajině plné lesů a je zde i hodně mokřadů," podotkl. K šetrnému způsobu hospodaření spěli podle něj postupně - čtením knih, rozhovory s přáteli a hlavně sami svým uvažováním, proč se někdy zvířatům a plodinám daří a jindy ne. Knížek poznamenal, že hlavním úkolem rostlinky je zabezpečit dostatek kvalitního krmení pro vlastní zvířata - senáže, seno a zrno. Na prodej se pěstuje hlavně žito, pšenice, špalda, oves, pohanka a brambory. Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití rozumného osevního postupu. Významným cílem je dlouhodobé zlepšování kvality půdy, která je základem hospodaření Bemagra.


Letos zprovoznili mlékárnu

V chovu zvířat je nejvýznamnějším provozem velkochov dojnic na farmě v Meziříčí. V nových kravínech zde žije přes 300 krav převážně holštýnského plemene, které je křížením převáděno na český strakatý skot. Krávy se v létě pasou v širokém okolí farmy, v zimě využívají nejbližší pastviny jako výběh. „Zásady ekologického chovu jsou samozřejmě plně dodržovány, například při léčení zvířat dostává přednost homeopatie před klasickou medicínou, telátka jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvířata nejsou odrohovávána a podobně," informoval Knížek. V Meziříčí se také nachází Selský dvůr - místo pro malochov prasat, ovcí a drůbeže. V Malontech je farma pro masný skot, kde jsou odchovávány i jalovice dojného skotu. Chovají 60 až 70 kusů krav plemene hereford.

Na podzim roku 2013 byla po dlouhých přípravách zahájena stavba mlékárny. Zkušební provoz byl zahájen koncem dubna 2016. Chce nabídnout lidem v okresech České Budějovice a Český Krumlov šetrně pasterováné nehomogenizované mléko ve skleněných lahvích, jogurt ve skleničkách, tvaroh, máslo a sýry měkké i zrající ve sklepích.

V současnosti zpracovávají v mlékárně asi tisíc litrů mléka týdně, denně přitom vyprodukují čtyři až pěti tisíc litrů. Většinu prodávají prostřednictvím družstva České biomléko.

Společnost provozuje také zeleninovou zahradu, která vznikla jako reakce na poptávku po „jiné" zelenině, než je ta běžně nabízená v supermarketech. Nejvíce prostoru je věnováno mrkvi, cibuli, petrželi a zelí. V menší míře či pokusně se pěstuje i salát, špenát, červená řepa, brokolice, česnek, fazole, dýně a samozřejmě i bylinky, které přispívají k lepší atmosféře a celkové harmonii zahrady.

Vytvořená vize společnosti zahrnuje i výstavbu jatek s masnou výrobou, nové správní budovy s kuchyní a jídelnou, obchodem a sálem pro setkávání lidí, kořenové čistírny odpadních vod, nové stáje pro rozšiřující se chov zvířat a v neposlední řadě i řešení ekologických zdrojů energie.Zaměřují se na péči o krajinu

Kromě ekologické produkce se Bemagro věnuje péči o krajinu. Podle představitelů společnosti často jde o nápravu škod, které byly způsobeny ve druhé polovině minulého století - obnovují se například meze, jež vedle své klíčové protierozní funkce na svažitých pozemcích zvyšují i biodiverzitu. Její pokles je podobně jako degradace půdy zásadním problémem, který ohrožuje celou naši civilizaci. Mezi další opatření „pro přírodu" patří budování biokoridorů, alejí, větrolamů, tůněk, ochrana mokřadů, a pak samozřejmě samotný způsob obhospodařování zemědělských pozemků - počínaje způsobem hnojení a konče systémem sečení luk a pastvin.

V Bemagru jsou využívány principy biodynamického zemědělství, které vedou k celkové harmonizaci společnosti i jejího okolí, k ozdravování půdy, rostlin, zvířat a tím kvalitnější produkci potravin. Společnost se přihlásila k plnění podmínek organizace Demeter International a v červenci roku 2015 získala i certifikát se značkou Demeter.

Ochranná známka Demeter se užívá pro označení produktů biodynamického zemědělství asi v 50 zemích. Certifikát Demeter je udělován po splnění dalších kritérií nad rámec ekologického zemědělství a užití této značky je podmíněno velmi přísnými kontrolami a smluvními podmínkami. Holistický, celostní přístup, který společnost Demeter prosazuje, dalece překračuje zákonné předpisy pro praxi ekologického zemědělství.

V Bemagru pracuje zhruba pět desítek zaměstnanců, kterým v sezóně pomáhají brigádníci, dodal čerstvý držitel Bartákova hrnce.

Bartákův hrnec je cena pro nejlepší české ekologické zemědělce. Symbolické zlaťáky v podobě čerstvě ražených desetikorun každoročně věnuje zakladatel ceny Richard Barták. Cena byla založena v roce 1991 a je vyhlašována od roku 1992. Jak Barták uvedl při slavnostním předání hrnce společnosti Bemagro, bylo totiž třeba dělat nějakou propagaci ekologickému zemědělství. První hostitelkou hrnce se stala Růžena Rebrošová z Osvětiman u Uherského Hradiště. Hrnec obdržela za svůj přístup ke zvířatům a chov podle jejich potřeb.


Zemědělec 23/2016